Profiles

Sohail Ayyaz

UTAS Home Mr Sohail Ayyaz

Sohail Ayyaz

PhD Candidate

Room 465, Life Science Building, Sandy Bay Campus

0470 259 193 (phone)

Sohail.Ayyaz@utas.edu.au