Species found at site 1.11 
Common Species
Athrotaxis cupressoides
Diselma archerii
Empodisma minus
Gleichenia alpina
Lycopodium fastigiatum
Lycopodium scariosum
Microstrobos niphophilus
Orites acicularis
Orites revoluta
Poa alpina
Podocarpus lawrencii
Rare Species
Athrotaxis selaginoides
Bellendena montana
Euphrasia collinus
Euphrasia gibbsiae
Euphrasia striata
Lomatia polymorpha
Mitrasacme montana

Back To Site 1.11