Profiles

Kamal Shahril

UTAS Home Mr Kamal Shahril

Kamal Shahril

International Relations Officer

Administration Building , Sandy Bay Campus

+61 3 6226 7581 (phone)

Kamal.Shahril@utas.edu.au