Profiles

Sharmila Prajit

UTAS Home Ms Sharmila Prajit

Sharmila Prajit

Student Mobility Officer
Student Mobility

Tasmanian University Union Building , Sandy Bay Campus

+61 3 6226 1976 (phone)

sharmila.prajit@utas.edu.au